Phòng/ xưởng chuyên môn

Cơ sở vật chất của Khoa: Gồm 12 phòng/xưởng chuyên môn

TÊN PHÒNG/ XƯỞNGHÌNH ẢNH MINH HỌA
ĐIỆN CƠ BẢN
 
PHÒNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
PHÒNG MÁY ĐIỆN
 
PHÒNG TRANG BỊ ĐIỆN
 
PHÒNG ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN
 
PHÒNG ĐIỆN LẠNH DÂN DỤNG
 
PHÒNG ĐIỆN LẠNH CÔNG NGHIỆP
 
PHÒNG THIẾT KẾ THỜI TRANG
 
XƯỞNG MAY
 
PHÒNG B102
 
PHÒNG C502
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dien-tktt : 29-08-2021 180