Hoạt động học sinh

1. Tham quan doanh nghiệp định kỳ hàng năm

Thầy Quyền và học sinh ngành TKTT tham quan doanh nghiệp

Cô Thành và học sinh ngành TKTT tham quan doanh nghiệp

Cô Phúc và học sinh ngành Điện tham quan doanh nghiệp

Thầy Quý và học sinh ngành Điện lạnh tham quan doanh nghiệp

Thầy Quyền và học sinh ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp tham quan doanh nghiệp

2. Gặp gỡ giữa Lãnh đạo khoa và cán sự lớp

dien-tktt : 29-08-2021 163