Giáo viên khoa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ MAIL/

SỐ ĐT LIÊN HỆ

ẢNH ĐẠI DIỆN

1

Nguyễn Kha Ly

Q. Trưởng khoa

[email protected]

SĐT: 0909714104

2

Nguyễn Văn Quý

P. Trưởng Khoa

[email protected]

SĐT: 0933782728

3

Trần Mậu Chung

Giáo viên

[email protected]

SĐT: 0988333081


4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giáo viên

[email protected]

SĐT: 0903117605

5

Trần Văn Bảo

Giáo viên

[email protected]

SĐT: 0767278019


6

Lương Cao Quyền

Giáo viên;

Tổ trưởng CĐ

[email protected]

SĐT: 0902840979

7

Phạm Thị Thành

Giáo viên

t[email protected]

SĐT: 0987063918


8

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Giáo viên

[email protected]

SĐT: 0903030482

 

dien-tktt : 30-08-2021 238