Các nghề ngắn hạn bên điện

1. Học phí đào tạo ngắn hạn

Stt

Tên nghề

Thời lượng (giờ)

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Lắp đặt điện công nghiệp

60

1.200.000

 

2

Lắp đặt tủ điện

60

1.200.000

 

3

Lắp đặt điện nhà

60

1.200.000

 

4

Xác định và đấu vận hành động cơ

60

1.200.000

 

2. Brochure nghề điện công nghiệp

3. Brochure nghề điện dân dụng

dien-tktt : 30-09-2021 53